AlemanesVolga.com

Censo Huck 1857

Apellido Nombre Relacion Edad 1850 Edad 1857 Fallecimiento Notas
Frei Georg h 49 56
Frei Anna Maria sp 0 51
Frei Heinrich s 29 36
Frei K. Elisabeth dl 0 31
Frei Philipp gs 5 12
Frei Anna Maria gd 0 10
Frei Peter gs 0 4
Frei Georg gs 0 1
Frei Jakob b 48 0 1857
Frei Katharina sisl 0 41
Frei Alexander np 15 22
Frei Peter b 46 52 Henrich might be middle name - Aged based on 7/21/1859
Frei Michael np 2 0 1855
Frei Ludwig b 39 46
Frei Anastasia sisl 0 39